Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

 

Callplast - Alucall is begaan met jouw privacy en neemt de nodige voorzorgen om jouw gegevens te beveiligen tegen misbruik. Daarom doen we al het mogelijke om je privacy te respecteren. Lees zeker onderstaande privacyverklaring. Op deze website worden persoonsgegevens verzameld via e-mail en formulieren. De persoonsgegevens die je via een e-mail, online formulieren, reguliere post of telefoon verstrekt, worden opgenomen in de bestanden van Callplast - Alucall. Deze gegevens worden gebruikt om je de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren en om je te informeren over onze activiteiten. De verzamelde gegevens worden op geen enkele wijze doorgegeven.

Algemeen

1. Dit is de privacyverklaring van Callplast - Alucall, met maatschappelijke zetel te , Dragonderdreef 11, 8570 Vichte, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0459.835.824 (Callplast) en 0886.172.204 (Alucall) . Callplast - Alucall treedt op als de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de door jou meegedeelde persoonsgegevens die zij kan verkrijgen (i) rechtstreeks van jou in het kader van haar diensten, activiteiten of producten, of (ii) via derden-partners.

2. Deze privacyverklaring kan op elk moment door Callplast - Alucall worden gewijzigd. Raadpleeg ze daarom regelmatig.

 

Juridisch kader

3. Deze privacyverklaring is onderworpen aan (i) de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”), en/of (ii) de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (“AVG”) (samen of afzonderlijk “Privacywetgeving”).

 

Doel

4. Callplast - Alucall kan de door jou meegedeelde persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Privacywetgeving en deze privacyverklaring, met het oog op het aanbieden en organiseren van haar diensten, activiteiten of producten.

 

Rechtsgrond en toepasselijkheid

5. De rechtsgrond voor deze verwerking van persoonsgegevens ligt in: (i) de overeenkomst die jij aangaat of bent aangegaan met Callplast - Alucall voor het verstrekken van één of meerdere van haar diensten, activiteiten of producten, en/of (ii) de uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en actieve toestemming die je aan Callplast - Alucall hebt gegeven om de door jou meegedeelde persoonsgegevens te verwerken.

6. Deze privacyverklaring is niet noodzakelijk van toepassing op diensten, activiteiten of producten van derden waarnaar zou kunnen worden verwezen en waarop een andere privacyverklaring van toepassing kan zijn.

 

Persoonsgegevens

7. De persoonsgegevens die Callplast - Alucall kan gebruiken zijn onder andere: voornaam, familienaam, geboortedatum, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer, informatie en locatie rond uw bouwproject, en, voor zover van toepassing, bedrijfsnaam, bedrijfsnummer, sector, activiteit, aantal personeelsleden.

8. Je garandeert met het aanvaarden van deze privacyverklaring dat de gegevens die jij meedeelt juist en volledig zijn.

 

Gebruiken, verzamelen, verwerken, opslaan en doorgeven van persoonsgegevens

9. Het meedelen van persoonsgegevens aan Callplast - Alucall en/of deelname aan evenementen of andere producten van Callplast - Alucall impliceert dat jij je als mededeler/gebruiker:

9a. Volledig, bewust en geïnformeerd verklaart met deze privacyverklaring en die zonder voorbehoud aanvaardt; en/of II. jouw uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en actieve toestemming verleent aan Callplast - Alucall om de meegedeelde persoonsgegevens te (laten) gebruiken, verzamelen en verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring en de Privacywetgeving.

9b. Door het meedelen van persoonsgegevens aan Callplast - Alucall en/of deelname aan evenementen of andere producten van Callplast - Alucall geef je Callplast - Alucall de toestemming om de persoonsgegevens aan te wenden om 
i. het in artikel 4 bepaalde doel te verwezenlijken; 
ii. jouw behoeften en voorkeuren beter te begrijpen, zodatCallplast - Alucall haar diensten, activiteiten of producten daar beter op kan afstemmen; 
iii. statistische gegevens te verkrijgen; 
iv. een archief bij te houden; 
v. de toepasselijke regelgeving te kunnen naleven; 
vi. door te geven aan onderaannemers en contractspartijen van Callplast - Alucall voor de uitvoering van de voorgaande punten.

10. Callplast - Alucall garandeert dat het de door jou meegedeelde persoonsgegevens niet doorgeeft aan derden, met uitzondering aan onderaannemers of contractspartijen voor de uitvoering van de diensten, activiteiten en producten die Callplast - Alucall aanbiedt. Callplast - Alucall is in het kader daarvan niet verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de persoonsgegevens door die onderaannemers of contractspartijen.

11. Callplast - Alucall slaat de persoonsgegevens op
voor de periode die nodig is om haar diensten, activiteiten of producten waarop je een beroep hebt gedaan te kunnen verlenen of aanbieden, met een maximumtermijn van 5 jaar na de laatst geleverde dienst, activiteit of product,
of voor zolang Callplast - Alucall (of haar rechtsopvolger) bestaat voor wat betreft de gegevens die zijn opgeslagen in het kader van het archief van Callplast - Alucall.

 

Jouw rechten

12. De Privacywetgeving verleent jou een aantal rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Je hebt het recht:

i. op inzage en kopie van jouw persoonsgegevens;
ii. om jouw persoonsgegevens te laten verbeteren als er fouten in zouden staan;
iii. om jouw persoonsgegevens te laten wissen voor zover één van de gevallen opgesomd in artikel 17 van de AVG van toepassing is;
iv. om de verwerking van jouw persoonsgegevens te laten beperken;
v. om jouw persoonsgegevens te laten overdragen aan een derde;
vi. op bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, in het bijzonder in het kader van directe marketing;
vii. om jouw toestemming op basis waarvan Callplast - Alucall gerechtigd is om jouw persoonsgegevens te verwerken, in te trekken;
viii. om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (de “Privacycommissie”) als je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens strijdig is met de Privacywetgeving.

13. Mits bewijs van identiteit kan je voor het uitoefenen van de bovenstaande rechten en voor verdere vragen een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag richten per brief naar Callplast - Alucall, Dragonderdreef 11, 8570 Vichte of per e-mail naar info@callplast.be.

Beveiliging

14. Callplast - Alucall verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van jouw persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid voor haar medewerkers.

15. De door jou aan Callplast - Alucall bezorgde persoonsgegevens blijven bewaard bij Callplast - Alucall of desgevallend bij de verwerker van persoonsgegevens op servers in België of de Europese Unie. Je erkent en aanvaardt dat het doorsturen en bewaren van persoonsgegevens nooit zonder risico is en bijgevolg dat de schade die je zou lijden door het onrechtmatig gebruik van jouw persoonsgegevens door derden nooit op Callplast - Alucall kan worden verhaald.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

16. Je gaat ermee akkoord dat alle geschillen tussen jou en Callplast - Alucall in verband met persoonsgegevens en privacy-aangelegenheden exclusief worden beheerst door het Belgische recht.

17. Elk geschil in verband met persoonsgegevens behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Kortrijk, met uitsluiting van iedere andere rechtbank.

Datum laatste wijziging : 14 februari 2019